שימו לב- התראה כללית בגין נזקים לתשתיות בכרמי גת

     עיריית קרית גת                                                                                                          מינהלת כרמי גת

 

שלום רב,


הנדון: גרימת נזקים לתשתיות ולפיתוח באתר כרמי גת


בשבוע האחרון עיריית קרית גת החלה לבצע את השלב האחרון של פיתוח התשתיות במתחמים 07 – 02. בשלב זה יבוצעו גמרים פיתוח נופי סופי הכולל בין היתר, אספלטים שכבה סופית, ריצופים, תאורה דקורטיבית, מעגלי תנועה, שצ"פים, מדרכות, גינון, ריהוט רחוב, מתקני משחקים ועוד וכן יבוצעו בשלב זה סיקור, בקרה ותיקון כלל הנזקים במתחמים 07 ו- 02. העבודה תתבצע בהתאם לקצב האכלוס במתחמים בכל רחוב ורחוב באופן פרטני.

 

מכיוון שמדובר בתשתיות הכוללות בין היתר עבודות גמר ומתקנים שהותקנו ויותקנו בזמן הקרוב, פוטנציאל הנזק שעלול להיגרם מצד היזמים לעבודות ומתקנים אלו, שביצועם כבר החל כאמור, הוא גבוה מאוד. כמו כן, יוצבו יופעלו הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע השונים, לרבות איסור כניסת כלים עבודה כבדים בחלק מהמקומות והרחובות. יש להישמע להוראות הפיקוח, המשטרה ולנהוג ביתר זהירות.

 

לידיעתכם, עיריית קרית גת ומינהלת כרמי גת מבצעות פיקוח נרחב ושוטף על העבודות המתבצעות באתר במשך כל שעות היממה, והן ינהגו באפס סובלנות ויקפידו קלה כבחמורה על האכיפה בנוגע לנזקים שייגרמו למתקנים, לעבודות הפיתוח ולתשתיות באתר.

 

בנוסף וכפי שידוע לכם, הנכם מחויבים להימנע מהשלכת פסולת בניה ועודפי עפר מחוץ או בשטח האתר, ולהעבירם אך ורק לאתר מוסדר ומאושר לסילוק פסולת בהתאם להוראות אגף ההנדסה בעירייה. גם נושא זה מצוי בפיקוח שוטף של העירייה וכל מקרה של אי-ציות ייתקל באפס סובלנות.

 

פגיעה בתשתיות והשלכת פסולת על ידי יזמים יגררו הפעלה מיידית של כל הסנקציות העומדות לרשות העירייה בעניין זה וזאת מבלי לגרוע מכל טענה ו/או זכות העומדות לרשות העירייה לתבוע בעתיד בגין כל נזק ו/או הפרה ו/או מחדל שבוצעו על ידי היזם ו/או מי מטעמו.

 

העירייה רואה ביזם אחראי באופן מוחלט לכל הפרה של האמור לעיל, בין אם תבוצע במישרין על-ידו ובין אם על-ידי מי מטעמו. לא תישמע כל טענה מצד היזם בדבר היעדר ידיעה ואחריות למעשיו ו/או מחדליו של היזם ו/או מי מטעמו. עליכם להביא לידיעת כל הגורמים והעובדים באתר הבניה מטעמכם את ההוראות הנ"ל להלן וכן באחריותכם הבלעדית לדאוג כי הנ"ל יקוימו במלואם.

 

מובהר בזאת כי כל נזק שייגרם למתקנים, לעבודות הפיתוח, לתשתיות ולכל רכוש ציבורי על-ידי היזם ו/או על ידי מי מטעמו, יתוקן על-ידי העירייה ועל-חשבונו של היזם, הכל בהתאם לאמור בהסכם פיתוח התשתיות שנחתם ביניכם לבין העירייה.

 

כמו כן, מובהר בזאת כי ככל ויידרש, העירייה לא תהסס לחלט את  הערבות שהומצאה לה על-ידי היזם בהתאם לאמור בהסכם פיתוח התשתיות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות העירייה על פי כל דין לתבוע את היזם בגין כל נזק שנגרם לה.

 

מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומקווים לשיתוף פעולה פורה