נכסים והקצאות

ספר הקצאות מקרקעין – עיריית קרית גת

עיריית קרית גת מנהלת רישום מרוכז של כל הקצאות המקרקעין בתחומה.
ספר ההקצאות פתוח לעיון הציבור.
לקבלת המידע ו/או פרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת נכסים 08-6874560
ו/או לממונה על חוק חופש המידע בעירייה בטלפון 08-6886755