מכרזים

אחראי על מתן מידע בנוגע להחלטות, תוצאות מכרזים:

שמוליק יעיש

טלפון משרד: 08-9172337

שאלון אישי למשרה פנויה
מכרזים - כללי
פרוטוקולים מכרזים
מכרזי חברת יפתח
מכרזים חברה כלכלית