מודעה בדבר קולות פסולים

מנהל הבחירות לבחירות בעיריית קרית גת

מודעה בדבר קולות פסולים


בהתאם לסעיף 54 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה – 1965, ומובא לידיעת הציבור תוכן סעיף 63 לחוק האמור:
אלה יהיו קולות פסולים -

1. פתק הצבעה הנמצא במעטפה שאינה נושאת סימון כאמור בסעיף 50 (ב) או במעטפה שלא נחתמה בהתאם לחוק על ידי  מנהל הבחירות או שלא סופקה בידי מנהל הבחירות.
2. פתק הצבעה הנמצא במעטפה שהוסף עליה סימן העלול לזהות את המצביע.
3. מעטפת הצבעה שנמצא בה דבר כלשהו זולת פתק ההצבעה.
4.  מעטפת הצבעה של בוחר לפי פרקים ח', ח'1, ח'3 ו-ח'4 אשר הגיעה לוועדת הבחירות אחרי היום החמישי שלאחר יום הבחירות;
5. מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצא בה פתק הצבעה לראש הרשות.
6. מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצאו בה פתק הצבעה למועצה ופתק הצבעה לראש הרשות – פסולים שני הקולות.
7. מעטפת הצבעה שנמצאו בה יותר מפתק הצבעה אחד. אולם אם במעטפת ההצבעה לא יותר משלשה פתקי הצבעה זהים לרשימת מועמדים אחת, לא ייפסל הקול בשל כך, אך הפתקים הנוספים לא יובאו בחשבון.
8. פתק הצבעה שהוסף עליו סימן כלשהו העלול לזהות את המצביע.
9. פתק ריק שאין עליו ולא כלום.
10. פתק שאין עליו אות או אותיות של רשימת מועמדים שאושרה.
11. פתק ועליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות.
12.        (א) פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף 51 או סעיף 61 (ג).

•  (ב) נמצאו בכלל פתקי ההצבעה של רשימה כמה פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בפסקאות 1 עד 11 ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב ידו של אותו אדם ייפסלו.
הערה 2 : פתקי הצבעה מודפסים, חייבים להיות בהתאם לדוגמא שאושרה על ידי.פתק הצבעה מודפס שאינו לפי הדוגמא הוא פתק פסול.
דוגמאות פתקי ההצבעה שאושרו מתפרסמות בזה בהודעה נפרדת.

בהתאם לסעיף 61 (ג) במקום הפתק המודפס יכול לשמש להצבעה גם פתק ריק שעליו מסומנים בכתב ידו של הבוחר בעט כחול אות הרשימה או האות עם הכינוי ותו לא. כל בוחר רשאי לקבל מועדת הקלפי פתק ריק.

הסבר 1 : פתק הצבעה בכתב יד חייב להיות בכתב ידו של הבוחר. פתק הצבעה בכתב יד חייב להיות בכתב ידו של הבוחר.
                 סעיף 63(12)(ב)   המצוין לעיל קובע כי רק פתק אחד בכתב יד של אדם מסוים הוא כשר ואם יוכח כי נמצאו                     פתקים נוספים בכתב יד של אותו אדם - יתר   הפתקים פסולים.

מובא לידיעת הציבור תוכן סעיף 7 (ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) התשל"ה 1975:
7 (ג). על פתק ההצבעה לבחירת ראש רשות יחולו הוראות אלה :
2.    הפתק ישא את שם המועמד בדפוס, בעברית, ותו לא, לפי דוגמא שאישר מנהל הבחירות.
4.  במקום פתק מודפס יכול בוחר להשתמש להצבעה גם בפתק ריק, שצבעו צהוב וצורתו נקבעו בתקנות, ועליו ירשום הבוחר, בכתב ידו, בעברית או בערבית את השם הפרטי של המועמד ושם משפחתו בצורה המאפשרת לזהותו בודאות, ותו לא. כל בוחר רשאי לקבל מועדת הקלפי פתק ריק.
5. פתק שאין עליו שם של מועמד כפי שאישר מנהל הבחירות – הקול פסול.
6. פתק בכתב יד שעליו שם מועמד בשפה שאינה עברית או ערבית – הקול פסול.
7. פתק בכתב יד שלא ניתן להבין ממנו את שם המועמד או שלא ניתןלהבין לאיזה מועמד ניתן הפתק – הקול פסול.
8. נמצא במעטפת ההצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה למועצה – הקול פסול.
9. נמצאו במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה  לראש הרשות ופתק הצבעה למועצה – פסולים שני הקולות.
10. פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף זה – הקול פסול.
11. נמצאו בכלל פתקי הצבעה של מועמד אחד מספר פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בסעיף קטן (ב) ובפסקאות 1 עד 10 , ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו  של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב יד של אותו אדם ייפסלו.

 

 

חביאר מרקובס  מנהל הבחירות  לעיריית  קרית גת