מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור

חוק רשויות מקומיות

על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008,רשאי כל אדם להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר, כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודת העיריות, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

את התלונה יש להגיש בכתב, חתומה בידי המתלונן.

 

החוק ממסד את מעמד הממונה על תלונות הציבור כבעל תפקיד עצמאי ובעל סמכויות, מתוך תפיסה של ביקורת.

במסגרת חוק זה פועל הממונה על תלונות הציבור לטיפול בכל תלונה לממונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

הטיפול בתלונה מתבצע כאשר המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה ; או כאשר המעשה נעשה בניגוד לחוק או נעשה ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין.

הגשת התלונה הינה בכתב ובחתימת המתלונן. אין טיפול בתלונה אנונימית או תלונה טלפונית.

ניתן למצוא טופס פנייה באתר האינטרנט של העירייה (מצ"ב מטה)

החוק גם קובע כי לא יהיה בירור בתלונה שנידונה או הוכרעה בבית משפט, או תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה, או תלונה שניתנה בה החלטה על פי דין השגה, ערר או ערעור, או תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה.

הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, ובתום הבירור ימסור תוצאותיה (האם התלונה נמצאה מוצדקת או לא) למתלונן, תוך מתן הודעה מנומקת.

 

בברכה

עו"ד גבי אבגי

 מבקר העירייה

 

דרכי התקשרות

טלפון: 08-6874571 

דוא"ל: Mevaker@Qiryat-gat.muni.il

כתובת: קניון לב העיר