אגף רווחה ושירותים חברתיים

אגף רווחה ושירותים חברתיים

האגף לשירותי רווחה וקהילה נועד להבטיח מתן שירותים ומענים איכותיים לפרטים, משפחות, קבוצות וקהילות המצויים במצבי משבר זמניים או מתמשכים מפאת מוגבלות, עוני, מידור, סטייה חברתית, קשי תפקוד, גיל, אבטלה, אפליה, ניצול ופגיעה הן בעתות רגיעה והן בעתות חירום. המענים הניתנים הם ברמת המניעה, הסברה וטיפול ישיר.
שירותי הרווחה פועלים לשם סיוע ועזרה לאוכלוסיות בטיפולם כדי שיוכלו לתפקד באורח תקין ועצמאי בחיי היומיום, מתוך שאיפה לחזק, לקדם ולשפר את התפקוד האישי, המשפחתי והחברתי של הפרט, המשפחה והקהילה על ידי שימוש בכלים מקצועיים ומגוונים המותאמים לצרכי האוכלוסייה.
באגף צוות מקצועי ומיומן בסוגי התמחויות שונים שעושים ככל יכולתם לקדם את האוכלוסייה בה הם מטפלים תוך שמירה על נורמות וערכים מקצועיים וברוח החוקים והתקנות של המדינה. סל השירותים מותאם עפ"י מאפייני האוכלוסייה ובכפוף להוראות התע"ס המתעדכן ע"י משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
האגף פועל בשיתוף עם לקוחות, אגפים ומחלקות עמיתות בעיר, פעילים ומתנדבים, מערכות ציבוריות משיקות, ארגונים קהילתיים והמגזר השלישי תוך רגישות תרבותיות וחברתיות המתחשבת בצרכי אוכלוסיות היעד השונות בישוב.
המצב הכלכלי במשק המתבטא באבטלה, קיצוץ בקצבאות למול צמצום תקציבי ממשלה בשרותי הרווחה מגבירים את המצוקה. מידי יום אנו עומדים בחזית קשה זו ועושים ככל יכולתנו לשפר את הכישורים המקצועיים על מנת לתת את השירות הטוב ביותר.
תודתי לצוות העובדים, עיריית קריית גת, משרד הרווחה וארגונים מהמגזר השלישי והעסקי על המאמץ לפעול בשותפות להשגת היעדים של שירותי הרווחה ולקידום רווחתם של הפרטים, המשפחות, הקבוצות והקהילות בעיר.

בברכה,
רונית זקרי, מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים