פרשת השבוע: עקב תשע"ז

בס"ד פרשת עקב תשע"ז

ליהנות בלי להודות?

אמירת תודה זה לא מותרות, זה דבר בסיסי, קבלת? נהנת? תגיד תודה... בפרשתנו אנו לומדים את שורשו האמיתי של יסוד אמירת והכרת התודה למיטיב לנו, מדובר בחיוב לברך ברכה אחרי שאכלנו. חובה זו נקבעה לנו מן התורה ככתוב: 'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך' [דברים ח]. אכלת? נהנת? ברך למי שנתן לך את האוכל.
אך אם נעיין בדבר נגלה שהברכה שאנו מברכים לאחר המזון אינה דומה לתודה שאנו מודים לאמא שלנו או לבת הזוג שלנו לאחר שסיימנו את הארוחה וכד'. אמירת התודה בדרך כלל היא התנהלות שאדם מודה לאדם שמיטיב עמו או מצד הנימוס, או מצד הכרת הטוב האמיתית או אפילו מאינטרס שאם נאמר תודה יש סיכוי שהמיטיב יוסיף לנו עוד טובה... [מכירים את הקבלה שמקבלים על תרומה ומצורף מכתב ומעטפה ריקה למשלוח עוד תרומה...] אך לאמירת ברכה לאלוקים יש יסוד עמוק יותר, אין מדובר כאן בנימוס מצד הכרת הטוב ואפילו לא מדובר באינטרס שאם נברך את אלוקים אז הוא ישפיע עלינו יותר... הברכה מראה לנו שבאמת שום דבר בעולם הזה אינו שייך לנו, שבאמת 'לה' הארץ ומלואה'. החידוש של הברכה שהיא מראה את כוחו של האדם לקחת את האכילה, את ענייני העולם הזה, ולהפוך אותם 'לשמיים'. 'השמיים שמיים לה' והארץ נתן לבני אדם'. כח הברכה הוא הגשר שהופך את החומרי לרוחני. כוחה של הברכה, מלבד הכרת הטוב למיטיב, היא באמת להכיר את מקומנו בעולם הזה.

בברכת שבת שלום
הרב גבי קדוש
רב גרעין אורות הקריה